Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας τηρούνται σύμφωνα με τους κανονισμός της Ε.Ε.

Με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούμε τα στοιχεία τους

Μόνο τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία γνωστοποιούνται στις αρχές